Sosyal Sorumluluk Politikası

Sosyal Sorumluluk Politikası

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI
SAFYÜN HALI nın, sahip olduğu tevazu, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak, tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi, yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu çerçevede SAFYÜN HALI ’yı oluşturan tüm kurumlarımızdan faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmelerini ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündemlerinde tutmalarını bekleriz. Sosyal sorumluluk anlayışımızın kapsamını, iş faaliyetlerimiz ve onların etkileriyle sınırlı görmeyiz. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için, en iyi olanı dikkate alarak belirleriz. 
Sosyal sorumluluk uygulamalarımızda esas aldığımız temel ilkelerimiz şunlardır:
•   SAFYÜN HALI A.Ş. olarak, faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir işbirliği içinde yerine getirmeye özen gösteririz.
•    İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için, gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.
•    Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.
•    İşbirliğini destekleyici, pozitif ve uyumlu bir çalışma ortamı yaratıp, çatışma ortamlarını önleyerek farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmalarını sağlarız.
•    SAFYÜN HALI A.Ş. olarak, tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.
•    Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri, sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm şirketlerimiz faaliyet alanlarına uygun düzeyde, faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek, her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür.
•   SAFYÜN HALI A.Ş. olarak, kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde, toplumumuzun gelişimi için, çaba gösteririz. Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun, sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.
•    Türkiye’nin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.
•    Şirketlerimizi, uluslararası standartlara uyum sağlayarak uygulamalarını, sertifikalaştırmaları konusunda teşvik ederiz.
Çocuk İşçilik: Çocukların sağlıklı gelişimi için, ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde, 16 yaşından küçük çalışan bulundurmamayı, genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,
İşe Alım: Şirketin etik kriterlerinin sürekliliğini sağlamak için, işe alımda personelin seçiminin teknik, mesleki bilgi birikimi kadar, şirket kuralları ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da, gerekli ve önemli kriter olarak kabul edileceğini, işe alım aşamasından başlayarak aşağıda belirtilen, ayrımcılık, taciz ve kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli olduğunu,
Çalışanların Bilinçlendirilmesi: Sosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak, işe alım aşamasında ve çalışma süresince, belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek, çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasını,
Çalışma Saatleri: Verimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebiyle, çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmayı,
Ücretler ve Ödemeler: Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak, asgari ücreti esas alıp; asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesini,
Kanunlara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum: Yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere bağlı kalarak müşterilerimizin, iş ortaklığı kurallarıyla beraber, uluslararası sosyal sorumluluk konusundaki oluşumların kurallarını takip etmeyi,
Ayrımcılık: Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık, ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete, politik ilişkilere dayalı işe son verme, veya emekliye ayırma söz konusu olamayacağını,
İletişim: Başarının sağlıklı iletişimden geçtiği inancıyla, çalışanların kendi aralarında ve yöneticiler ile bağlantılarını sürekli canlı tutmaya, çalışan ve yöneticiler arasında iyi ilişkileri oluşturmaya ve bu ilişkilerin sürekliliğini sağlamaya yönelik uygulamaları yürütmeyi, 
Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi: Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için, sözlü, fiziksel, psikolojik taciz, veya zorlama olmamasını sağlamayı,
Zorla ve Zorunlu Çalıştırma: Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış, veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasını,
Tedarikçi Yönetimi: Bütün tedarikçilerin eşit sorumlulukta oldukları inancıyla; tedarikçi firmalarının sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, sonuçları aksiyon planları ile takip etmeyi, sosyal uygunluk faaliyetlerini yönetim sistemleri ile kontrol etmeyi,
İş Sağlığı ve Güvenliği: Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi, öncelikli hedef olarak kabul etmeyi, Tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla, eğitimler düzenlemeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yerel kanun, yönetmelik ve şartlara SAFYÜN HALI A.Ş.’nin, standartlarını ve kurallarını da dikkate alarak uymayı, Tüm çalışanların, İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygun olarak, çalışabilecekleri bir iletişim ortamı yaratmayı ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda bilinçlendirmeyi, Kurumumuzun faaliyetlerinden kaynaklanabilecek, iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyip, bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayı,
Eğitim: Çalışanların eğitim düzeyi şirketin genel seviyesini belirler. Bu mantıkla çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için, şirket içi, veya şirket dışı eğitimler düzenlemeyi, düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısıyla, şirketin sürekli gelişimini sağlamayı taahhüt eder.