Etik Kuralları

Etik Kuralları

ETİK KURALLARI
Bu dökümanda, açıklanan FİRMA Etik Kuralları tüm SAFYÜN HALI çalışanlarını, Yönetim Kurulu Üyelerini, Hissedarlarını, İştiraklerini, Bayileri, Tedarikçileri, Aracıları, Yüklenicileri, vekaleten iş görenleri ve birlikte iş yapılan tüm üçüncü tarafları kapsar. 
SAFYÜN HALI çalışanları, BSCI SOSYAL UYGUNLUK - FİRMA Etik Kuralları’na uymakla yükümlüdürler.
SAFYÜN HALI, tüm çalışmalarında, süreçlerinde ve çalışma süresi içinde, İş ilişkilerinde İnsan Hakları Evrensel beyannamesinde tanımlanan, ayrımcılık kurallarına uymayı taahhüt eder ve buna uymalarını bekler.
FİRMA BSCI Etik Kuralları’nın, tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlanması ve bu kurallara uyulması konusunda gerekli çaba ve liderliğin gösterilmesi, SAFYÜN HALI ve iştiraklerinde görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin, asli görev ve sorumlulukları arasındadır.
SAFYÜN HALI, Etik Kurallar dokümanının son versiyonunun çalışanlar tarafından okunduğunu, anlaşıldığını ve uygulama taahhüdünü belgelendirme sorumluluğu, çalışanın üst amirine aittir.
Öte yandan, yasal düzenlemeler, etik ve mesleki ilkeler ve evrensel kurallara uyum içerisinde rüşvet ve yolsuzluk risklerini belirlemek, azaltmak ve yönetmek amacıyla oluşturulmuş, FİRMA Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, işbu FİRMA Etik Kurallarının ayrılmaz bir parçası olup, çalışanlar ve iş ortakları bu politikaya uymakla yükümlüdürler.
 
1.ÇALIŞAN İLKELERİ
SAFYÜN HALI:
•  Çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranır.
•  İşe alma ve istihdamda tek ölçü olarak, işe uygunluk vasfını arar ve ayrımcılık yapmadan fırsat eşitliği sağlar.
•  En nitelikli gençleri ve deneyimli profesyonelleri, SAFYÜN HALI ’ya kazandırmayı amaçlar.
•  Çalışanların yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından azami fayda sağlamayı amaçlar.
•  Çalışanların eğitilmesi, yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için, imkan ve fırsat eşitliği  sağlar.
•  Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirir.
•  Yükselme ve ödüllendirmede fırsat eşitliği sağlayarak, çalışanların şirkete olan bağlılığını arttırmayı amaçlar.
•  Çalışma barışının sürekliliğini sağlar.
•  Çalışanlara temiz, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlar.
•  İşbirliği ve dayanışmanın en önemli unsur olduğu şeffaf ve karşılıklı saygıyı teşvik eden, çalışma ortamını yaratır ve kalıcı kılar.
•  İşyerinde, tacize hiçbir şekilde müsaade etmez.
•  Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirir, yanıtlar ve motivasyon arttırıcı tedbirler alır.
•  Çalışanlar ile ilgili özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, çalışanın izni ve bilgisi olmadan, üçüncü şahıslarla paylaşmaz.
•  İnsan haklarına, Anayasal örgütlenme ve Toplu Sözleşme haklarına saygılıdır.
•  Çocuk işçi çalıştırmaz ve çalıştırılmasını kabul etmez.
 
2.HARİCİ İLİŞKİLER
SAFYÜN Halı A.Ş. ‘nin ilişkilerini yönlendiren temel prensipler, aşağıda sıralanmıştır:
2.1. İŞ ORTAKLARIMIZ İLE İLETİŞİM
•  SAFYÜN HALI ’nın sahip olduğu, tüm markaları toplum nezdinde olumlu şekilde temsil etmek ve itibarını arttırmak,
•  İŞ ORTAKLARIMIZ ’la iletişim kanallarını açık tutarak, eleştiri ve önerilerinden istifade etmek, olumlu ilişkilerin devamını sağlamak,
•  Kamuoyu ile görüş paylaşımında, kişisel görüş bildiriminden kaçınmak.
2.2. HİSSEDAR İLİŞKİLERİ
•  Hissedarlarının, yasalarla belirlenmiş hak ve çıkarlarını korumak,
•  Hissedarlarının, sağladığı kaynakların karşılığı olarak, değer yaratılması için, azami gayreti göstermek,
•  Hissedarlarına ve kamuya, şirketlerle ilgili olarak, açıklanması gereken hususların tam, zamanında ve doğru bir şekilde duyurulmasını sağlamak,
•  Şirketin güven ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yönetilmesini sağlamak, sürdürülebilir büyüme ve karlılığı hedef alarak, şirket kaynaklarını, varlıklarını ve çalışma zamanını verimlilik bilinciyle yönetmek.
2.3. YASALARA UYUM VE HUKUKİ İŞLEMLER
•  Faaliyet alanına giren tüm konularda yasalara, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara uygun hareket etmek,
•  Tüm işletme faaliyetlerini ve muhasebe sistemini yasalara göre tam ve uygun bir biçimde yönetmek, kayıt altına almak ve raporlamak,
•  Diğer kişi ve kuruluşlarla yapılan sözleşmelerin, kanunlara ve etik kurallara uygun, açık ve anlaşılır olmasını esas almak,
•  İmza Sirkülerinde, veya ilgili özel yetki belgesinde belirtilen esaslara ve sınırlara uygun olarak, yetkilendirilenler dışında herhangi bir çalışanın SAFYÜN HALI ’yı, taahhüt altına koyacak herhangi bir işlemde bulunmasını engellemek.
2.4. SOSYAL SORUMLULUK
•  Ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları desteklemek,
•  Toplumu ilgilendiren konulara duyarlılık göstermek ve toplumun olumlu yönde gelişimi için, destek vermek,
•  Çalışanlarını, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal faaliyetlere, gönüllü olmaları konusunda desteklemek.
2.5. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ
•  Müşteriler için, değer yaratmak, talep ve gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak,
•  Kaliteli ürün ve hizmetler sağlamak ve istikrarlı politikalar izlemek,
•  Müşteriler ile ilişkilerde, uzun vadeli bir güven ortamı oluşturmak,
•  Müşterilere yanıltıcı ve eksik bilgi vermemek.
2.6. TEDARİKÇİ VE BAYİ İLİŞKİLERİ
•  Tedarikçiler ve bayiler ile iş ilişkilerinde karşılıklı değer yaratmak,
•  Tedarikçiler ve bayiler ile iletişimi, açık, doğrudan ve doğru bir şekilde yürütmek,
•  Tedarikçi ve bayi seçiminde objektif kriterler ile karar vermek,
•  Tedarikçi ve bayi ilişkilerinde tedarikçi, veya bayi tarafından talep edilen makul gizlilik ve iş güvenliği kurallarına uymak.
2.7. REKABET
•  Mevzuatın izin verdiği sınırlar dışında, rakiplerle, ya da diğer kişi, ya da kuruluşlarla doğrudan, ya da dolaylı olarak, rekabeti engelleme, bozma, ya da kısıtlama amacını taşıyan, veya bu etkiyi doğuran, yahut doğurabilecek nitelikte olan anlaşmalar ve uyumlu davranışları hangi şekilde olursa olsun yapmamak, (Bu hususta yasa, veya ilgili mevzuat çerçevesinde SAFYÜN HALI ya, tanınan istisnalar saklıdır.)
•  Belirli bir piyasada tek başına, ya da diğer teşebbüslerle birlikte hakim durumda olduğu durumlarda, bu hakim durumunu kötüye kullanmamak,
•  Rakipler ile piyasa ve/veya rekabet koşullarını birlikte belirlemeye yönelik görüşme ve bilgi alışverişi yapmamak. SAFYÜN HALI ’yı, temsilen katılınan dernek, meclis, oda, meslek birlikleri v.b. toplantılar ile diğer özel, veya mesleki toplantı ve görüşmelerde yukarıda belirtilen durumlara yol açabilecek, veya bu şekilde nitelenebilecek her türlü görüşme ve işlemlerden kaçınmak.
2.8. KURUMSAL BİLGİLENDİRME
•  Yasalar uyarınca kamunun aydınlatılmasına ilişkin açıklama, veya duyuruları yasal temsilciler vasıtasıyla yasa ve mevzuata uygun yapmak,
•  Haber niteliğinde, veya tanıtım amaçlı açıklamaların, sadece ÜST YÖNETİM tarafından belirlenen SAFYÜN HALI, temsilcileri tarafından yapılmasını sağlamak.
2.9. KALİTE
•  Müşteri memnuniyeti ve dünya klasında üretim amacıyla, süreçlerinde mükemmel olmayı hedeflemek,
•  İŞ ORTAKLARIMIZ ‘ın, kalite kültürüne katılımını, bu konudaki yetkinliğini ve yaratıcılığını desteklemek,
•  Ürünlerin ve hizmetlerin kalite seviyesini sürekli geliştirerek, en rekabetçi düzeye   yükseltmek,
•  Gelişen üretim teknolojisi ve müşteri beklentilerine göre, kalite yönetim sistemini güncellemek ve müşteri odaklı cevaplar vermek,
•  Kalite ve maliyet hedeflerine ulaşmak amacıyla, süreçlerinin sürekli etkin olmasını ve verimliliğin artmasını sağlamak.
2.10. ÇEVRE
•  Doğal kaynak tüketiminin düşük olduğu, daha fazla geri dönüşümlü malzemenin kullanıldığı, daha az atık üreten, emisyon ve gürültü değerleri düşük olan araçlar üretmeyi hedeflemek,
•  Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak, algılayarak, kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirmek,
•  Süreçlerinde çevre ile bağlantılı tüm yasal şartları ve diğer çevre koruma yükümlülüklerini, yerine getirmek,
•  Çalışanlarını ve iş ortaklarını eğiterek, çevre koruma bilincini arttırmayı, doğal kaynak ihtiyacını, enerji kayıplarını ve atıkları en aza indirmeyi hedeflemek.
 
3.ÇALIŞANLARIN UYMASI GEREKN ETİK DAVRANIŞ KURALLARI
SAFYÜN HALI çalışanlarından beklenenler aşağıda sıralanmıştır:
•  Yasalara daima uymak,
•  Temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek,
•  Tüm ilişkilerinde karşılıklı yarar sağlamak amacıyla hakkaniyetli, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak, Her ne amaçla olursa olsun, kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak, rüşvet, veya kolaylaştırma ödemesi almamak ve vermemek,
•  Sürdürülen görevlerde, ilgili Etik Kurallar ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uygun olarak, hareket etmek, iş ve özel yaşantılarında SAFYÜN HALI, itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmak,
•  Açıkça yetkilendirilmedikçe, şirketi, taahhüt altında bırakacak bir davranışta, beyanda, ya da yazışmada bulunmamak,
•  Diğer çalışanları rahatsız edecek ve/veya zarara uğratacak davranışlarda bulunmamak, iş ahengini bozmamak,
•  Şahsi çıkar ve/veya siyasi aktivite ve çıkar için, mesai zamanını ve şirket kaynaklarını doğrudan ve dolaylı olarak kullanmamak,
•  SAFYÜN HALI, ürünlerine sahip çıkmak ve satış sonrasında müşterilerinin yanında olmak,
•  Mesleğine, veya uzmanlığına giren konularda çalışanın kazanç elde ederek, SAFYÜN HALI, dışında bir kurum, veya kuruluşta görev alması, dışarıdaki bir işte çalışabilmesi, Şirket’in onayına bağlıdır.
3.1. ÇIKAR ÇATIŞMASINDAN KAÇINMAK
Çıkar çatışması; çalışanların görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyen, ya da etkileyebilecek ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına, ya da ilişkide bulunduğu kişi, ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili maddi, ya da herhangi bir şahsi çıkara sahip olmaları halini ifade eder.
3.2. KENDİ VEYA YAKINLAR LEHİNE İŞLEM YAPMAMA
•  Unvan ve yetkiden faydalanarak, kendisi, yakınları, veya üçüncü kişiler lehine, haksız menfaat sağlamamak,
•  SAFYÜN HALI ile çıkar çatışması durumuna düşmemeye özen göstermek,
•  Yapılacak kişisel yatırımların, veya herhangi bir iş faaliyeti dışındaki uğraşların hâlihazırda devam eden görevini yapmasına, zaman ve dikkat verme açısından engel olmamasına, özen göstermek ve ana görevlere odaklanmayı önleyen bu gibi durumların gerçekleşmesinden kaçınmak,
•  Çalışan ile müşteri, veya tedarikçi konumundaki şirkette, aynı iş ile ilgili birinci derecede karar verme mevkiinde bulunan kişilerin, birinci derece akraba olması durumunda, üst amirine bilgi vermek,
•  Çalışanlar, çıkar çatışması olarak, değerlendirilebilecek nitelikteki başka bir şirkette hisse sahibi olmaları, veya yatırımlarına iştirak etmeleri durumunu işe ilk girişleri sırasında bildirmek durumundadır. Bu konu adaylarla yapılacak iş görüşmelerinde özellikle sorgulanır. Çalışanlar bu durumlarında olabilecek değişiklikleri ve benzeri çıkar çatışması olarak, algılanabilecek konuları, bir üst seviye amirine bildirir ve bilgilendirme, en az iki, üst seviye amire kadar iletilir.
•  Ticari ilişki içinde bulunulan bir başka şirkette, birinci derece yakınlarının hisse, veya maddi menfaat sahibi olmasının öğrenilmesi durumunda, bu durumu üst amirine bildirmek.
3.3. HEDİYE ALMAK VE VERMEK
FİRMAMIZ ile iş ilişkisi kurmak, ya da sürdürmek isteyen özel, ya da resmi kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerin yürütülmesinde;
•  Promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek, ya da öyle algılanabilecek herhangi bir hediyeyi kabul ve teklif etmemek,
•  Tedarikçilerden, bayilerden, yetkili servislerden, müşterilerden, topluluk şirketlerinden, veya üçüncü kişilerden uygunsuz olarak algılanabilecek, hiçbir indirim, ya da menfaat talep etmemek, üçüncü kişilere teklif etmemek, teklif edildiğinde kabul etmemek.
                         
4.İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
•  SAFYÜN HALI, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer yükümlülükleri karşılayarak, iş sağlığı/güvenliği iyileştirme etkinliklerini tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimser, tüm faaliyetlerinde proaktif , iş güvenliği yaklaşımını kullanır
•  SAFYÜN HALI, işyerinde ve işbaşında, işçi sağlığı ve iş güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı hedeflemiştir. Çalışanlar bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederler ve gerekli önlemleri alırlar.
•  Çalışanlar, işyeri ve/veya işçiler bakımından tehlike arz eden, veya yasa dışı nitelikteki hiç bir eşya, ya da maddeyi işyerinde bulundurmayacaklardır.
•  Çalışanlar; geçerli bir doktor raporuna istinaden bulundurulanlar hariç, işyerinde uyuşturucu, bağımlılık yapıcı, akli, veya fiziksel melekeleri kısıtlayıcı, ya da ortadan kaldırıcı maddeleri bulundurmayacak ve kullanmayacak, bu tür maddelerin etkisi altındayken iş yerinde ve iş kapsamında çalışma yapmayacaklardır.
                         
5.SİYASİ FAALİYET YASAĞI
SAFYÜN HALI, siyasi partiler, politikacılar, ya da siyasi adaylara bağış yapmaz. Bu konularda işyerlerinin sınırları içerisinde gösteri, propaganda ve benzeri maksatlı faaliyetlere izin verilmez. Şirket kaynakları (araç, bilgisayar, e-posta gibi) siyasi amaçlı faaliyetlere tahsis edilemez.
                         
6.ETİK DAVRANIŞ KURALLARI UYGULAMA PRENSİPLERİ
6.1. İHLALLERİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Çalışanlar, şirketin tabi olduğu yasa, mevzuat, veya kuralların ihlal edildiğini öğrenir, veya şüphelenirlerse bunu üst amirine, (ilk yöneticisine) ya da duruma göre Etik Kurul’a e-mail ile, veya yazılı olarak iletmekle yükümlüdürler.
Kişinin, işyerindeki huzuru, ya da iş ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecek şekilde yaptığı bildirimin üçüncü şahıslara, ifşa edilmesi kesinlikle önlenecektir.
Bildirim mekanizmasının, şirket menfaati doğrultusunda olması gözetilmelidir.
Bildirimde bulunanın, ihbar edilen hakkında dedikodu yapması, veya kariyerini olumsuz etkilemeye çalışması gibi art niyetlerden arınmış olması çok önemli bir husustur. Bu bakımdan ihbar ve soruşturma
Sürecinde, gizlilik, objektiflik ve etik kurallara uyum son derece kritik bir konudur. Hem bildirimde bulunan, hem de konuyla ilgili süreci yöneten kişilerin, bu konuya azami önem ve dikkat göstermesi zorunludur.
Yalan ve/veya iftira niteliğinde kasıtlı bildirimler tespit edildiğinde, etik kural ihlali olarak yorumlanır.
6.2. DİSİPLİN UYGULAMASI
Etik Davranış Kural ihlalleri sonrasında aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır:
•  Eğer, bilerek yapıldığı tespit edilen bir suistimal söz konusu ise, işten çıkarma (iş kanununun ilgili maddeleri uyarınca) ya varan yaptırım uygulama ve gerekli görülürse kanuni işlem başlatma, bilerek haksız menfaat sağlayan kişinin, geçmişte yaptığı faydalı işler alınan karar üzerinde kısmen, veya tamamen bir af sebebi oluşturamaz.
•  Suistimal yoksa, ya da dikkatsizlik, veya bilgisizlikten doğan ihmal söz konusu ise, olayın etkisine uygun sözlü, veya yazılı uyarı verilir.