Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının amacı  Safyün Halı A.Ş. . ‘de İş Etiği Kurallarında da yer alan rüşvet ve yolsuzluk karşıtı politikalarının ortaya konulmasıdır.
Kapsam
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası;
Safyün Halı A.Ş. Yönetim Kurulu da dâhil olmak üzere tüm şirket çalışanlarını, mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dâhil olmak üzere şirketimiz adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları) kapsar.
Bu Politika;
Firma yönetimi tarafından onaylanmış ve kamuya açıklanmış Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin ve yayınlanan İş Etiği Kurallarının, Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılarak uymayı taahhüt ettiğimiz ilkelerin, İnsan Kaynakları  Uygulamalarının  ayrılmaz  bir parçasıdır.
 
Tanımlar
Yolsuzluk: doğrudan doğruya ya da dolaylı yollardan bulunduğu konum nedeniyle kişinin yürüttüğü görevlerin veya gerekli davranışların yerine getirilmesi sırasında, kazanç sağlama amacıyla her türlü menfaatin talep edilmesi, teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesi.
 
Rüşvet: görev ve yetkilerin çıkar gözeterek etik kurallara aykırı biçimde bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep  veya  kabul  edilmesi;  bunlara  aracılık  edilmesi  gibi  yollarla  görevinin  gereklerine  aykırı  davranması kendisine veya talep eden tarafa çıkar sağlaması.
Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında: Nakit ödemeler,
Bağışlar, Komisyon, Sosyal haklar, Hediye, ağırlama,
Diğer menfaatler sayılabilir
 
Görev  ve Sorumluluklar
Rüşvetle Mücadele Politikasının uygulanması ve güncellenmesi etik kurulunun yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu çerçevede;
1)   Etik Kurulu’nun etik, güvenilir, yasaya uygun ve kontrollü bir çalışma ortamı tesis edilmesi için Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunması,
2)    Üst düzey yönetimin Etik Kurulu’nun belirleyeceği esaslara uygun olarak risklerini değerlendirmesi ve gerekli kontrol mekanizmasını tesis etmesi,
3)    Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi  ve  işletilmesi gerekmektedir.
 
Tüm  Safyün Halı çalışanları,
Etik kurulca belirlenen politikalara uyum sağlamak,
Kendi faaliyet alanları ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetmek,
İlgili yasal düzenlemelere ve şirket uygulamaları ile uyumlu bir şekilde çalışmak,
Politika’ ya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda Etik Kurul’a bildirmek ile sorumludur.
 
Mal ve Hizmet Alınan ve Satılan Firmalar ve İş Ortakları
Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.
 
Firma ve İş Ortaklarının Seçimi
Üst düzey yönetimce, mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi kriterleri ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla, diğer kriterleri karşılasalar bile çalışılmaz. Bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle üst düzey yönetimdedir. İç denetimlerde söz konusu hususlara uygun davranılıp davranılmadığını değerlendirir.
 
Firma ve  İş Ortakları İle Anlaşma Sağlanması
Olumlu istihbaratı olan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde; Politikada belirtilen esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlanması,
Çalışanlarının bu esasları özümsemesi ve buna uygun davranması,
Belirli periyotlarla çalışanlarının politika ile ilgili eğitimler almalarının sağlanması,
Çalışanlarına bildirim yükümlülükleri ve etik hattı ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi ile ilgili şartlara yer verilir. Bunlara uyulmaması ya da politikaya aykırı bir durum oluşması durumunda çalışmanın ve yürürlükteki sözleşmelerin haklı sebeple sonlandırılacağına ilişkin hükümlere yer verilir.
 
Politika ve Prosedürlerimiz
 
Rüşvet ve Yolsuzluk
Şirketimiz her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla şirketimiz aracılığıyla iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.
 
Hediye
Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür. Şirket tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Bu kapsamda verilebilecek hediyeler ve bunların kayıt altına alınması ile ilgili esaslar yayınlanan İş Etiği Kuralları’ nda yer alan Hediye Kabul Etme ve Verme Politikasında yazılı hale getirilmiştir.
 
Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket İK ve üst yönetimine bildirimde bulunulması gerekmektedir.
                         
Kolaylaştırma  Ödemeleri
Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.
 
Bağışlar
Buna göre; hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası yönetim onayından geçmiştir.
Şirketimiz, çalışanlarının işlerinden bağımsız olarak kendi topladıkları tutarlarla hayır kurumlarını desteklemeleri şirketimiz yardım politikasının dışındadır. Ancak, bu noktada da belirtilen iş etiği kurallarında yer alan prensipler geçerlidir.
 
Hatasız  Kayıt Tutma
Şirketimizin muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler ile düzenlenmiştir. Buna göre;
 
Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,
Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması  gerekmektedir.
 
Eğitim  ve İletişim
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, şirket çalışanlarına duyurulmuş ve altasoft döküman yönetimi aracılığıyla da sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır. Eğitimler, çalışanların farkındalığının artırılması için önemli bir unsurdur. Bu kapsamda İnsan Kaynakları tüm çalışanların katılımının zorunlu olduğu eğitim programları düzenler.
 
Politika İhlallerinin Bildirimi
Bir çalışan ya da şirket adına hareket eden bir kişinin işbu politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, etik kurul’ a iletilmelidir. Şirketimizde iş etiği politikaları ile ilgili hususlar belirli periyotlarla çalışanlarına hatırlatılmaktadır.
Şirketimiz, dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya da şirketimiz adına hareket eden bir kişiyi desteklemektedir ve bildirimleri gizli tutmaktadır. Hiçbir çalışan Etik Kurula yapmış olduğu etik kural ihlali olduğuna inandığı bir bildirim nedeniyle baskı veya cezalandırmaya tabi tutulamaz, etik kurulun yazılı oluru alınmadan görev kapsamı veya yerinde bu nedenle bir değişiklik yapılamaz. Bildirim yapan kişinin, bu tür bir muameleye maruz kalması durumunda bunu etik kurula iletmesi gerekmektedir.
Mal ve hizmet alınan firma ya da iş ortaklarının da çalışanlarına etik kurallar ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi gerekmektedir.
 
Politika İhlalleri
Rüşvetle Mücadele Politikasına aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu Etik Kurul’unca incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır. Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya şirket adına görev yapan kişi ve kuruluşlarla ile yapılan sözleşmelerde Politika’ ya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların/ yürürlükteki sözleşmelerin şirket yönetimi tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılır. Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.