KVKK

D

KVKK Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni


LÜTFEN OKUYUNUZ !!!
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ madde başlığı ile ‘veri sorumlusu’ olan SAFYÜN HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. (“Şirket”) ilgili kişileri (diğer ifadeyle ‘veri sahiplerini’) veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir. 
İşbu Aydınlatma Metni ile KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahipleri bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

SAFYÜN HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde yahut gerekli gördüğü durumlarda her zaman güncelleme ve değiştirme hakkını saklı tutar.

 
a.Veri Sorumlusunun Kimliği: 
‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı KVKK’nın 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi veri sorumlusunun kimliği konusunda bilgi verilmesi yükümlülüğünü getirmiştir. KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlanmıştır. KVKK’nın uygulanması bakımından SAFYÜN HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ‘veri sorumlusu’ olabilir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Ve 6. Maddeleri uyarınca kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi,aktarılması, kanuna uygun muhafazası, yok edilmesi,düzenlenmesi ve anonim hale getirilmesi gibi süreçlerin yerine getirilebilmesi için veri sahibinden açık rızası yine aynı kanuna uygun bir biçimde veri sorumlusu şirket tarafından alınır.
 
b. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:
Kişisel Verileriniz KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin idaresi, işin yürütülmesi ve şirket politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere SAFYÜN HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda yer verilmiştir.  
SAFYÜN HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. KVK Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Bu sorumluluğumuzun tam bilinciyle ve veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.
 
c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
Toplanan kişisel verileriniz, insan kaynakları süreçlerinin yönetimi, sözleşmeden ve kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin idaresi, işin yürütülmesi ve şirket politikalarının belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve meşru menfaat hukuki sebeplerine dayalı olarak tedarikçilerimiz, hizmet sağlayıcıları,müşterilerimiz, yapılan işin devamlılığını ve düzenini sağlamak amacıyla personellerle paylaşılan veriler, iş ortaklarımız, iştiraklerimiz, hissedarlarımız, denetçilerimiz ve grup şirketlerimiz ile kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilerle KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde SAFYÜN HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası çerçevesinde paylaşılabilecektir. 
 
d. Kişisel Verilerinizi Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla Şirket tarafından farklı kanallarla kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve meşru menfaat hukuki sebeplerine dayanarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla da kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi,aktarılması, kanuna uygun muhafazası, yok edilmesi,düzenlenmesi ve anonim hale getirilmesi gibi işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 
 
e. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları:
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.safyun.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan SAFYÜN HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Veri Sahibi Başvuru Formu ile tarafımıza iletebilirsiniz.  Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir: 
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Ancak herhangi bir suç ya da ceza hakkında soruşturma/kovuşturmasına ilişkin yahut diğer yasalarda açıkça öngörülen, kamu/özel kurum ve kuruluşlarca bilgi paylaşımına izin verilmeyen hallerde SAFYÜN HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.  bilgi vermek ile yükümlü değildir. Bu durumda veri sahibi adli yahut idari mercilerden bilgi almak zorundadır.
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında; yukarıda yer alan hususlarda kişisel verilerin işlenmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması ve üçüncü kişilere aktırılması hakkındaki bilgilendirme metnini okudum ve haklarımı anladım.